MẶT BẰNG TẦNG 3

(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh)

Căn hộ F17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ F18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L10, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ L11, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K06, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ K16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T10, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ T11, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ S17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ S18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ c17, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ c18, 2 phòng ngủ, diện tích 62,30m2
Căn hộ F16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ F07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L03, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L12, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ L15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ L16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K01, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K02, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ K04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ K05, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ K14, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C14, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ C07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T03, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T04, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T09, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T12, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ T13, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ T15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,66m2
Căn hộ T16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S07, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S08, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2
Căn hộ T14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ F12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S15, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S16, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S19, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ S20, 2 phòng ngủ, diện tích 62,77m2
Căn hộ L14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ K03, 1 phòng ngủ, diện tích 50,91m2
Căn hộ F14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ L07, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ K10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T05, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T06, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ T07, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ S04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C01, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C04, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C09, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C10, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C11, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C12, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C13, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C14, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C21, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C22, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C23, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ C24, 1 phòng ngủ, diện tích 50,17m2
Căn hộ F06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ S06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ C06, 2 phòng ngủ, diện tích 63,93m2
Căn hộ F02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ F03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ S03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ S02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ C03, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ C02, 3 phòng ngủ, diện tích 84,04m2
Căn hộ F05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2
Căn hộ C05, 2 phòng ngủ, diện tích 65,75m2
New Galaxy

CĂN 1 PHÒNG NGỦ

New Galaxy
CĂN A1 - 50,17m2
New Galaxy
CĂN A2 - 50,91m2
New Galaxy
CĂN B2T10 - 56,78m2

CĂN 2 PHÒNG NGỦ

New Galaxy
CĂN B1 - 69,9m2
New Galaxy
CĂN B2 - 62,3m2
New Galaxy
CĂN B3 - 65,75m2
New Galaxy
CĂN B4 - 63,93m2

CĂN 3 PHÒNG NGỦ

du an newgaylaxy
CĂN C1 - 84,04m2

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN